ஞாயிறு, 2 நவம்பர், 2008

தமிழுடன் பிறந்தோம்

திங்களொடும் செழும்பரிதி தன்னோடும்
விண்ணோடும் உடுக்களோடும்
மங்குல் கடல் இவற்றோடும் பிறந்த

தமிழுடன் பிறந்தோம் நாங்கள்

கருத்துகள் இல்லை: